ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล เข้าร่วมการประชุมสุดยอดธุรกิจคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Jiangxi Zhiyuan ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริการทำลายเอกสาร
มิถุนายน 19, 2021
ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำกลุ่มโรงเรียนไร้ถัง สังกัดกรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 7, 2024