Bensiya Panpunyadet

กุมภาพันธ์ 23, 2024

ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำกลุ่มโรงเรียนไร้ถัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธา […]
กุมภาพันธ์ 15, 2024

ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ขยะสร้างบุญ ณ โรงเรียนตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เขตลาดกระบัง กทม.

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธา […]
กุมภาพันธ์ 13, 2024

Video สัมภาษณ์ คุณ ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ แค่ปรับเปลี่ยนแบบ Waste buy Delivery

ภารกิจรักโลก.. แค่ปรับเปลี […]
กุมภาพันธ์ 11, 2024

ว้าว!! เก็บขยะ 1 ชิ้น สะเทือนถึงดวงดาว | วาไรตี้สี่ภาค Ep.209

ภาคต่อ! สัมภาษณ์พิเศษ CEO […]
กุมภาพันธ์ 8, 2024

รถปิคอัพ 1 คัน !! สู่ธุรกิจพันล้าน | 360Newshow EP.181

ภาคต่อ! สัมภาษณ์พิเศษ CEO […]
กุมภาพันธ์ 7, 2024

ดร.อิทธิกร ศรีจีนบาล ประธานกรรมการบริหาร บจก.สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครูแกนนำกลุ่มโรงเรียนไร้ถัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ […]