ประวัติความเป็นมา

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสถานี รีไชเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2548 เลขที่1288 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เปิดเป็นร้านรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์รีไซเคิล สถานที่ศึกษาดูงานประจำเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และได้รับรางวัลร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวยอดเยี่ยมจากกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร ได้รับโล่ชิดชูเกียรติบุคคลคุณภาพแห่งปี, รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ จากกรมควบคุมมลพิษ,  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฯลฯ

 

โดยมีบริษัทฯ ในเครือเดียวกันมีทั้งหมด 5 สาขา

 

เริ่มแรกได้มีโอกาสไปดูงานกการจัดการขยะรีไซเคิลที่จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2542 ได้พบท่าน ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ท่านเมตตา แนะนำให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ได้เข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะในเชิงธุรกิจรุ่นที่ 2 ปี 2542 ต่อมาได้เริ่มเปิดร้านรับซื้อของเก่าเล็กๆ ณ อำเภอ ด่านขุนทด มีลูกน้องไม่กี่คน หลังจากนั้นได้ขยายไปอยู่หน้านิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สาขาที่ 1 โดยใช้ชื่อว่า โรงงานวงษ์พาณิชย์ปราจีนบุรี (นิคมอุตสาหกรรม 304) ได้รับไบอนุญาตลำดับที่ 105 และ 106 จากกระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจึง ขยายสาขาที่ 2 ณ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตั้งชื่อบริษัทฯ ว่า บริษัท สถานี รีไชเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด 

ซึ่งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และได้ขยายสาขาในกรุงเทพมหานคร สาขา 3 โดยตั้งชื่อบริษัทว่า โรงอัดกระดาษวงษ์พาณิชย์ฉลองกรุง รับซื้อเศษกระดาษ ทุกชนิด เศษแก้ว ทุกประเภท และสาขาที่ 4 ตั้งชื่อว่า บริษัท ท็อปซีเคร็ต ด็อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตลำดับที่ 105 และ 106 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดให้บริการรับทำลายเอกสารความลับและเอกสารสำคัญทุกประเภท ทำลายสินค้า BOI สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เสื่อมสภาพและหมดอายุ และธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้ขยายสาขาที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาตั้งชื่อว่า บริษัท วงษ์พาณิชย์โคราช ท็อปซีเคร็ต จำกัด ได้รับใบอนุญาตลำดับที่ 105 และ 106 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นโยบายระบบบริหารคุณภาพ

“บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการควบคุมการคัดแยกผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถนอกจากนี้บริษัทยังได้มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนในอนาคต”

กิจกรรม ของ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด ค

“บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการควบคุมการคัดแยกผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถนอกจากนี้บริษัทยังได้มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนในอนาคต”