ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) ปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะ การลด และแยกขยะ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปี 2562
มิถุนายน 21, 2019
เข้าร่วมการประชุมสมัชชา BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน THAILAND กลุ่มสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ♻️
กรกฎาคม 15, 2020

บริษัท สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) ปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ #คิดถึงสิ่งแวดล้อมคิดถึงวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุบชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการขยะตั้งแต่ตันกางตามหลัก 3Rs โดยใช้แนวคิด การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) เป็นแนวทางการคำนินาน ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล (301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อคัดเลือกชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางกาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โดยคณะกรรมการได้คิดเลือกชุมชนจากเอกสารรายงานเพื่อลงพื้นที่ติดตามประเมิน

 

Comments are closed.